Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Poradnia wznawia pracę diagnostyczną.

W pierwszej kolejności przeprowadzane będą diagnozy dzieci i uczniów w celu wydania opinii w sprawie gotowości szkolnej i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i nauczania indywidualnego. Są to działania priorytetowe, ponieważ ww. opinie i orzeczenia są niezbędne do odpowiedniej do potrzeb dzieci i młodzieży organizacji kształcenia i zapewnienia im wsparcia w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Wznawiamy także prowadzenie stacjonarnej psychoterapii dzieci i młodzieży.

Czynności, które nie muszą być realizowane w budynku Poradni, będą nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość (np. zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, porady i konsultacje). Wstrzymane pozostaje prowadzenie zajęć grupowych i terapii Biofeedback.

Wszelkie sprawy prosimy nadal załatwiać z wyłączeniem kontaktu bezpośredniego. W celu zgłoszenia dziecka do Poradni, uzyskania informacji, umówienia wizyty czy spotkania w celu złożenia wniosku należy skontaktować się z sekretariatem pod numerami: 627824811 i 536409739 lub drogą mailową (pppkepno@op.pl).

Poradnia przyjmuje tylko klientów wcześniej umówionych na określoną godzinę.

    Dla zapewnienia Państwa bezpieczeństwa podczas wizyty w poradni konieczne jest zachowanie poniższych zasad:

  • Przed spotkaniem się z dzieckiem/ uczniem nauczyciel Poradni przeprowadzi z rodzicem wywiad dotyczący rozwoju dziecka, tak by ograniczyć czas przebywania w Poradni do wykonania niezbędnych czynności. Przekaże także ważne informacje dotyczące warunków przeprowadzenia badania i wydania stosownego dokumentu.
  • Dziecko powinno przyjść na badanie/terapię tylko z jedną osobą (rodzic/opiekun prawny).
  • Wizyty w poradni odbywają się wg ustalonego harmonogramu. Należy przybyć punktualnie, nie wcześniej niż na 5 minut przez wyznaczoną godziną spotkania.
  • Zarówno dziecko, jak i osoba, która mu towarzyszy muszą być zdrowe. Osoby chore nie zostaną przyjęte.
  • Dziecko i opiekun powinni mieć założone maseczki chroniące usta i nos, z wyjątkiem dzieci do lat 4 oraz osób z problemami z oddychaniem i osób, które z powodu stanu zdrowia nie mogą założyć i zdjąć ochrony twarzy.
  • Przed wejściem na teren pomieszczeń poradni dziecko i opiekun powinni podejść do stolika ze środkami dezynfekującymi i dokładnie zdezynfekować ręce (w przypadku przyjścia w rękawiczkach jednorazowych, należy je również zdezynfekować).
  • W każdej z poczekalni poradni mogą przebywać maksymalnie 3 osoby. Powinny one zachować bezpieczny dystans.
  • W miarę możliwości wskazane jest, by dziecko i rodzic mieli ze sobą własne długopisy i ołówki potrzebne podczas diagnozy.

 

Skip to content