REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Moja miejscowość jest pełna uroku

I. Organizator

Szkoła Podstawowa w Drożkach

Drożki 34, 63-630 Rychtal

II. Uczestnicy

Uczniowie SP Drożki, mieszkańcy Drożek i okolicznych wsi z okręgu Drożek

III. Cel konkursu

1. Promowanie walorów przyrodniczych obszaru Drożek.
2. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłychzainteresowania przyrodą, kulturą

    i tradycją własnego regionu.

3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości lokalnej społeczności

    w dziedzinie fotografii.

IIII. Zasady ogólne

1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane pracefotograficzne.
2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
3. Nadesłane prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami (tytuł pracy, miejsce

gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, szkoła i klasa, telefon kontaktowy).

4. Autorzy prac nadsyłają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac

oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia – załącznik nr 1 do

regulaminu).

5. W przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie konieczna jest zgoda

wyrażona przez rodziców lub prawnych opiekunów (wzór zgody – załącznik nr 2 do

regulaminu).

6. Przesłane prace nie będą zwracane.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny.
8. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Drożkach www.spdrozki.eu. 10 października 2019 r. Wystawa nagrodzonych prac odbędzie się w październiku 2019 r. wSzkole Podstawowej w Drożkach oraz          w Świetlicy Środowiskowej w Rychtalu podczas obchodów Święta Niepodległości.

V. Zasady szczegółowe

1. Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane na obszarze Drożek, Remiszówki,

Gierczyc, Ryńca, Darnowca, Wesołej i Lubicy. Technika wykonania fotografii jest

dowolna. Zdjęcia nie mogą być podklejone ani oprawione.

2. Format wywołanej fotografii: A4 (297 x210 mm).
3. Jeden autor może dostarczyć do trzech zdjęć.
4. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając

fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się

na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac

niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej wymienionych wymogów.

VI. Terminy

Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatora należy dostarczyć drogą pocztową (decyduje data wpływu) lub osobiście do dnia 20 września 2019 r. do godz. 15.00

na adres:

Szkoła Podstawowa w Drożkach

Drożki 34

63-630 Rychtal

z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Moja miejscowość jest pełna uroku”

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie oraz za ewentualne nieterminowe dostarczenie prac przez pocztę.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 7 października 2019r.

VII. Ogłoszenie wyników

1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
2. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 10 października 2019 r.
3. Laureaci konkursu zostaną telefonicznie powiadomieni o dokładnej godzinie wręczenia

nagród.

VIII. Nagrody

1. Nagrodzeni w konkursie zostaną laureaci trzech pierwszych miejsc. Przewidziane są następujące nagrody:
I miejsce – 300 PLN
II miejsce – 200 PLN

III miejsce – 100 PLN

IX. Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika

na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r.

o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą.

Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich

poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie  udziału w konkursie.

2. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko) zostaną opu

opublikowane w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z przedsięwzięciem. W przypadku roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor fotografii.

3. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć.
4. Fotografie zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w swoich materiałach promocyjnych i informacyjnych. Uczestnik konkursu udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz do niewyłonienia zwycięzcy.

Informacje o konkursie można uzyskać:

Szkoła Podstawowa w Drożkach

Drożki 34

63-630 Rychtal

Kontakt: 62 78 16 817 Grażyna Adamska, Izabela Usarek

Skip to content