Światowy Dzień Wody to święto obchodzone 22 marca. Każdego roku Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem, które kładzie nacisk na solidarność wobec problemów związanych z wodą.W tym roku hasło brzmi  Leaving no one behind – „Dostęp do wody dla wszystkich”. Wiąże się ono z tym, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej i nie ma zapewnionych odpowiednich warunków sanitarnych. Degradacja środowiska i zmiany klimatyczne to dwa najważniejsze czynniki sprawcze problemów z dostępem do wody. Z tej okazji ogłaszamy w naszej szkole Konkurs Przyrodniczy realizowany w ramach Światowego Dnia Wody. Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu.

Regulamin Szkolnego Konkursu Przyrodniczego – II edycja

„Dostęp do wody dla wszystkich”

 

1. Organizatorem Wewnątrzszkolnego Konkursu Przyrodniczego jest Szkoła Podstawowa w Drożkach.

2. Konkurs kierowany jest do uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej w Drożkach.

3. Cele:

przybliżenie uczniom zagadnień dotyczących racjonalnego gospodarowania wodą,
wzbudzanie refleksji nad beztroskim, nieodpowiednim zachowaniem człowieka, które przejawia się między innymi niewłaściwym gospodarowaniem wodą
poznanie znaczenia wody dla rozwoju życia na Ziemi,
zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska,
uwrażliwienie na aktualne problemy ochrony najbliższego środowiska,
rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,
uczenie poszanowania przyrody, wrażliwości na jej piękno,
kształtowanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym,
uświadamianie zagrożeń będących skutkiem działalności człowieka
rozwijania wrażliwości i zachowań proekologicznych.

 

4. Czas trwania konkursu : 22.03.2019 – 30.04.2019 r.

5. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:

I etap – część plastyczna

Zadaniem uczestników jest wykonanie dowolną techniką prac na temat wody, jej występowania, stanu skupienia, roli wody w przyrodzie i w życiu człowieka, jej ochrony i ekologicznego wykorzystania.

1.Przedmiotem konkursu są plakaty ( w formie memów lub komiksów ) dotyczące racjonalnego gospodarowania wodą.

2. Forma pracy:

a. format A4 – mem

b. format A3 lub A2 – komiks

c. technika prac dowolna

d. praca powinna zawierać rysunki oraz hasło dotyczące właściwego gospodarowania wodą.

3. Do konkursu każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie, samodzielnie wykonane prace.

4. Prace na odwrocie powinny być opisane drukowanymi literami ( imię i nazwisko, klasa).

5. Prace zakwalifikowane do udziału w Konkursie oceni jury powołane specjalnie do tego celu przez Organizatora. Decyzje jury podejmowane będą większością głosów.

6.Prace oceniane będą pod względem:

a) oryginalności spojrzenia na otaczające środowisko,
b) umiejętności podpatrywania przyrody, kompozycji tematycznej, walorów plastycznych

9. Jury wyłoni 3 zwycięskie prace.

10.Nagrody:

a) dyplomy dla uczestników                                                                                                                               b) dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

11.Wyniki konkursu ogłoszone zostaną: 14.05.2019 r .

12. Rozdanie nagród nastąpi dnia 17.05.2019 r.

13.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach reklamowych.

14. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawiezorganizowanej w szkole.        

II etap – część teoretyczna ( test „Dostęp do wody dla wszystkich” )

Test składa się z pytań dotyczących racjonalnego gospodarowania wodą, oraz wiedzy o budowie i właściwościach fizykochemicznych wody.

1. Uczniowie rozwiążą test, zróżnicowany dla klas IV-VI oraz klasy VII i VIII.    

2. Czas przeznaczony na wykonanie zadań to jedna godzina zegarowa – 60 minut.                                                             3. Testy oceniane będą przez Szkolną Komisję Konkursową (SKK) powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drożkach.                                                                                              4. Sprawdzanie prac konkursowych zostanie zakończone do dnia 6 maja 2019 r.

 

5. Zakres treści:

własności wody,
obieg wody w przyrodzie,
trzy stany skupienia wody,
rodzaje opadów atmosferycznych,
woda pitna na Ziemi,
źródła zanieczyszczeń wody i sposoby oczyszczania,
wykorzystanie wody w gospodarstwie domowym,
sposoby oszczędzania wody,
woda a zdrowie, znaczenie wody dla życia na Ziemi,
zbiorniki wodne, wody powierzchniowe,
rzeka i jej dopływy, rzeki w Polsce,
woda jako środowisko życia roślin i zwierząt,
działania na rzecz krajów dotkniętych brakiem wody,
stan wód w naszym regionie,
ujęcia wody i oczyszczalnie w naszym rejonie.

 

Całością przedsięwzięcia koordynują:

p. Mirela Haglauer-Musiała oraz p. Adrianna Miś

Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!!! 

Oto prace nagrodzone w poprzedniej edycji konkursu…

Skip to content