Na motywację uczniów wpływa także atrakcyjność zajęć, metod pracy. Powinno się promować różne formy aktywności uczniów.

Do czynności motywujących na lekcji zalicza się:

 • upomnienie,
 • kara,
 • stosowanie dodatkowych zajęć,
 • pochwały,
 • przypominanie,
 • stosowanie przykładów,
 • zaciekawienie,
 • interwencja u rodziców,
 • zachęcanie,
 • pobudzanie ambicji,
 • podsuwanie pomysłów,
 • organizacja wzajemnej pomocy,
 • nagradzanie.

Na brak motywacji wpływa:

 • obrażanie,
 • poniżanie,
 • zła organizacja lekcji,
 • brak pochwały,
 • ośmieszanie.

Co robić, aby motywować?

 • rozbudzać zainteresowania nauczanym przedmiotem, być jego entuzjastą,
 • organizować zajęcia pozalekcyjne np. Koła zainteresowań,
 • nauczyć korzystania z gier dydaktycznych, komputerowych, programów telewizyjnych, radiowych,
 • zachęcać do zadawania pytań,
 • uczyć samodzielnego myślenia przez nagradzanie własnego zdania uczniów,
 • uczyć pozytywnego myślenia,
 • uczyć logicznego myślenia przez nauczanie problemowe,
 • uczyć tolerancji, nie wyśmiewania się,
 • uczyć radości życia i cieszenia się z najdrobniejszych rzeczy.,
 • organizować wycieczki,
 • ciekawe metody prowadzenia zajęć,
 • stosować nagrody,
 • dobrze oceniać,
 • ocena niedostateczna też może być mobilizująca (uczeń usiłuje to poprawić),
 • pisać o osiągnięciach uczniów,
 • dobrze organizować lekcje,
 • stosować dodatkowe objaśnienia,
 • dostosować stopień trudności zadań do możliwości ucznia,
 • podać uczniom kryteria ocen i stawiać wymagania,
 • być konsekwentnym.
Skip to content