MIĘDZYSZKOLNY KONKURS CHEMICZNY

„MISTRZ UKŁADU OKRESOWEGO PIERWIASTKÓW CHEMICZNYCH”

 

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Organizatorem konkursu jest nauczyciel chemii ze Szkoły Podstawowej w Drożkach, Szkoły Podstawowej w Słupi oraz Szkoły Podstawowej w Świbie zwany dalej Organizatorem.
 2. Konkurs kierowany jest do uczniów klas VII – VIII Szkoły Podstawowej w Drożkach, Szkoły Podstawowej w Słupi oraz Szkoły Podstawowej w Świbie zwanych dalej Uczestnikami.
 3. Cele konkursu:
 • popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat układu okresowego pierwiastków  i zastosowań pierwiastków chemicznych,
 • rozbudzanie inwencji twórczej młodzieży,
 • integracja społeczności międzyszkolnej,
 • rozwijanie wśród uczniów zdrowego ducha rywalizacji.
 1. Ustalenia ogólne:

1) Konkurs obejmuje treści określone w podstawie programowej nauczania chemii dla szkoły podstawowej.

2) Konkurs odbędzie się 10 czerwca 2020 roku o godzinie 16:00. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu, uprzednio informując o tym Uczestników.

3) Uczestnicy podczas trwania testu konkursowego mogą korzystać z układu okresowego pierwiastków w dowolnej formie.

 1. Organizacja konkursu:
 • Test konkursowy przeprowadzony zostanie na platformie Kahoot i składać się będzie z 25 zamkniętych pytań.
 • Wśród wszystkich Uczestników, którzy prześlą odpowiedzi, Organizator wyłoni trzech laureatów.
 • W przypadku uzyskania identycznej liczby punktów przez dwóch Uczestników,  o możliwym przyznaniu tytułu Laureata decydować będzie czas nadesłanej odpowiedzi.
 • Nad prawidłowością przeprowadzenia i oceny testu konkursowego czuwać będzie Organizator.
 • Przez cały czas trwania testu konkursowego Uczestnicy pozostają w stałym kontakcie z Organizatorem za pośrednictwem aplikacji Zoom.us.

 

 1. Zasady uczestnictwa w konkursie:
 • Przystąpienie do testu konkursowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez ucznia, jego rodziców albo opiekunów prawnych.
 • W przypadku podejrzenia niesamodzielnej pracy Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia pracy bez podania przyczyny.
 1. Zasady przyznawania nagród.
 • Uczniowie, którzy zostali laureatami Konkursu Chemicznego „Mistrz układu okresowego pierwiastków chemicznych”, otrzymują dyplom stwierdzający zdobycie tytułu oraz nagrodę rzeczową.

 

Skip to content