Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o wodzie

Zmiana klimatu”

III edycja

1. Organizatorem Wewnątrzszkolnego Konkursu wiedzy o wodzie „Zmiana klimatu” jest Szkoła Podstawowa w Drożkach .

2. Konkurs kierowany jest do uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej w Drożkach.

3. Cele:

 • przybliżenie uczniom zagadnień dotyczących racjonalnego gospodarowania wodą,
 • wzbudzanie refleksji nad beztroskim, nieodpowiednim zachowaniem człowieka, które przejawia się między innymi niewłaściwym gospodarowaniem wodą
 • poznanie znaczenia wody dla rozwoju życia na Ziemi,
 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska,
 • uwrażliwienie na aktualne problemy ochrony najbliższego środowiska,
 • rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,
 • uczenie poszanowania przyrody, wrażliwości na jej piękno,
 • kształtowanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym,
 • uświadamianie zagrożeń będących skutkiem działalności człowieka
 • rozwijania wrażliwości i zachowań proekologicznych.

4. Czas trwania konkursu: od 15 do 30 kwietnia (termin może ulec zmianie)

5. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:

I etap – część plastyczna

Zadaniem uczestników jest wykonanie dowolną techniką prac na temat wody, jej występowania, stanu skupienia, roli wody w przyrodzie i w życiu człowieka, jej ochrony i ekologicznego wykorzystania.

1.Przedmiotem konkursu są plakaty (w formie memów) dotyczące racjonalnego gospodarowania wodą.

2. Forma pracy:

a. format A4 – mem

b. technika prac dowolna

c. praca powinna zawierać rysunki oraz hasło dotyczące właściwego gospodarowania wodą (mem).

3. Do konkursu każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie, samodzielnie wykonane prace.

4. Prace na odwrocie powinny być opisane drukowanymi literami ( imię i nazwisko, klasa).

5. Prace zakwalifikowane do udziału w Konkursie oceni jury powołane specjalnie do tego celu przez Organizatora. Decyzje jury podejmowane będą większością głosów.

6.Prace oceniane będą pod względem:

 1. oryginalności spojrzenia na otaczające środowisko,
 2. umiejętności podpatrywania przyrody, kompozycji tematycznej, walorów plastycznych

7. Jury wyłoni 3 zwycięskie prace.

8.Nagrody:

a) dyplomy dla uczestników b) dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

9.Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 5 maja (termin może ulec zmianie)

10. Rozdanie nagród nastąpi dnia 12 maja (termin może ulec zmianie)

11.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach reklamowych.

12. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie zorganizowanej w szkole.

II etap – część teoretyczna ( test „ Zmiana klimatu” ) – 28.04.2020

Test (przeprowadzony na platformie np. Formularze Google ) składa się z pytań dotyczących racjonalnego gospodarowania wodą, oraz wiedzy o budowie i właściwościach fizykochemicznych wody.

1. Uczniowie rozwiążą test, zróżnicowany dla klas IV-VI oraz klasy VII. 2. Wśród wszystkich uczestników, którzy prześlą za pomocą np. platformy Formularze Google prawidłowe odpowiedzi, ogromną rolę odgrywać będzie czas odesłania rozwiązanego testu. 3. Nad prawidłowością testu czuwać będzie Szkolna Komisja Konkursowa (SKK) powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drożkach.

4. Zakres treści:

 • własności wody,
 • obieg wody w przyrodzie,
 • trzy stany skupienia wody,
 • rodzaje opadów atmosferycznych,
 • woda pitna na Ziemi,
 • źródła zanieczyszczeń wody i sposoby oczyszczania,
 • wykorzystanie wody w gospodarstwie domowym,
 • sposoby oszczędzania wody,
 • woda a zdrowie, znaczenie wody dla życia na Ziemi,
 • zbiorniki wodne, wody powierzchniowe,
 • rzeka i jej dopływy, rzeki w Polsce,
 • woda jako środowisko życia roślin i zwierząt,
 • działania na rzecz krajów dotkniętych brakiem wody,
 • stan wód w naszym regionie,
 • ujęcia wody i oczyszczalnie w naszym rejonie.

Całością przedsięwzięcia koordynują:

p. Adrianna Miś i p. Mirela Haglauer-Musiała

Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!!!!

Skip to content