Zasady organizacji konsultacji dla uczniów oraz możliwości korzystania z biblioteki szkolnej w okresie zawieszenia zajęć

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Szkoła Podstawowa w Drożkach

  1. Konsultacje dla uczniów klasy ósmej organizuje się od 25 maja 2020 roku. Konsultacje dla uczniów pozostałych klas organizuje się od 1 czerwca 2020 roku.
  2. Konsultacje odbywają się  zdalnie, mają charakter dobrowolny dla ucznia, organizowane są na prośbę ucznia lub jego rodzica.
  3. Potrzebę konsultacji uczeń lub jego rodzic zgłasza poprzez dziennik elektroniczny. Dopuszczalne jest  użycie w tym celu poczty elektronicznej lub kontaktu telefonicznego.
  4. Nauczyciel po otrzymaniu informacji o potrzebie konsultacji uzgadnia z uczniem jej termin i sposób przeprowadzenia.
  5. Nauczyciel fakt przeprowadzenia konsultacji odnotowuje w dzienniku lekcyjnym danej klasy.
  6. W przypadku chęci ucznia do skorzystania z zasobów biblioteki szkolnej uczeń zgłasza ten fakt wychowawcy lub bibliotekarzowi.
  7. Wychowawca lub bibliotekarz uzgadnia formę przekazania uczniowi danej pozycji z biblioteki szkolnej z dyrektorem szkoły.
  8. Dyrektor decyduje o formie skorzystania z zasobów biblioteki szkolnej biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu kępińskiego.

 

 

Skip to content