Oddział Przedszkolny jest integralną częścią Szkoły Podstawowej w Drożkach. Do Oddziału w roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza 19 dzieci. Zasady rekrutacji określa Statut Szkoły w § 3 pod nazwą „Oddział Przedszkolny”. W Oddziale pracują dwie nauczycielki: mgr Elżbieta Stencel i Magdalena Stencel. Ramowy rozkład dnia w Oddziale Przedszkolnym znajduje się w zakładce „Plan lekcji”.

Praca w Oddziale przebiega zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( D. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17).

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Poniżej znajduje się Rozporządzenie, wg którego przebiega praca Oddziału Przedszkolnego w Drożkach. Jest ono do pobrania w formie .pdf. Program potrzebny to wyświetlania tego typu plików można pobrać tutaj.

 

W Oddziale Przedszkolnym obowiązkiem rocznego wychowania przedszkolnego objęte są dzieci pięcioletnie i sześcioletnie, które poprzez swobodną zabawę i odpowiednio zaaranżowane działania nauczyciela, rozwijają ciekawość, aktywność i samodzielność oraz kształtują umiejętności i wiadomości, ważne w edukacji szkolnej.

Artykuły

  • Dojrzałość szkolna – mgr Małgorzata Grzesiak
  • – artykuł Kingi Nowakowskiej „Magazyn skarb”